top of page
Search

JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE – DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA INKUBATOR ZA NOVE

Updated: Aug 26, 2022

Za odabir kandidata za člana Uprave – direktora Trgovačkog društva INKUBATOR ZA NOVE TEHNOLOGIJE TROKUT ŠIBENIK d.o.o. za djelatnost uvođenja novih tehnologija – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine I. Kandidat za člana Uprave – direktora društva INKUBATOR ZA NOVE TEHNOLOGIJE TROKUT ŠIBENIK d.o.o., Velimira Škorpika 7/a, OIB: 27994297593, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili društvenog smjera, odnosno studij kojim je stečena tražena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su radnije bili na snazi,

 • da ima najmanje 4 (slovima: četiri) godina radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme,

 • da ima najmanje 2 (slovima: dvije) godine iskustva rada u poduzetničkom centru, odnosno poduzetničko potpornoj instituciji koja je namijenjena poduzetnicima početnicima,

 • da ima najmanje 1 (slovima: jednu) godinu iskustva rada na pripremi i provedbi EU projekata,

 • poželjno iskustvo rada s lokalnim, regionalnim i državnim medijskim kućama te odnosi s javnošću,

 • poželjno iskustvo rada u međunarodnom okruženju,

 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

 • nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

  • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo za zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,

  • da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.


II. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ broj 82/08, 69/17). Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

 • životopis,

 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

 • dokaz o traženom radnom iskustvu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,

 • vlastoručno potpisanu Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. st. 2. točke. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. III. Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Skupština može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanja, sposobnost i vještinu kandidata prijavljenih na natječaj. Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih testova, rješavanja zadataka, provjerom praktičnog rada na određenim poslovima te intervjuom. Ukupna provjera znanja i sposobnosti će se bodovati. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Skupština Društva na temelju javnog natječaja imenuje Upravu odnosno direktora Društva na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine. IV. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili neposredno u roku od osam (8) dana od objave Javnog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik i oglasnim pločama i internet stranicama osnivača te putem drugih medijskih kanala, na adresu Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik, s naznakom: „Prijava na Javni natječaj za imenovanje Direktora/ice Trgovačkog Društva INKUBATOR ZA NOVE TEHNOLOGIJE TROKUT ŠIBENIK d.o.o. – ne otvaraj“. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
49 views0 comments

Commenti


bottom of page